Algemene Voorwaarden


Digitale producten van Honeybloom Marketing


Bianca Vlaeminck, Honeybloom Marketing

Hogestraat 12, 8840 Staden, België

E-mail: bianca@honeybloom.be

BTW nummer: BE0838.169.476


1. Algemeen


1.1. Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;


Honeybloom Marketing: de eenmanszaak gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Hogestraat 12 te 8840 Staden;


Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten of ondernemers aanbiedt;


Afnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Honeybloom Marketing een overeenkomst sluit of met Honeybloom Marketing in onderhandeling is over het afsluiten van een overeenkomst;


Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Product: digitale producten waarin informatie (zoals bijvoorbeeld e-books, e-learning en downloadbare producten) is vastgelegd;


E-Dienst: het bieden van toegang tot een voor het algemene publiek afgeschermd deel van een door Honeybloom Marketing beheerde of geëxploiteerde website;


Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Dag: kalenderdag;


1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Honeybloom Marketing met betrekking tot Producten en Diensten en op alle Overeenkomsten. De toepasselijkheid van enige door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Honeybloom Marketing uitdrukkelijk van de hand gewezen.  


1.3 Honeybloom Marketing kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie treedt in werking zodra deze op de Website is geplaatst. Alsdan maken de gewijzigde algemene voorwaarden deel uit van elke nadien gesloten overeenkomst en van elke voordien tot stand gekomen overeenkomst die nadien wordt gewijzigd, vernieuwd of verlengd.


1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn op de website honeybloom.be door de Afnemer in te zien.


1.5 Daar waar in deze Algemene Voorwaarden de uitdrukking ‘schriftelijk’ wordt gebruikt is daaronder mede begrepen communicatie per e-mail.


2. Overeenkomsten


2.1 Een aanbieding of prijsopgave bindt Honeybloom Marketing niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Na aanvaarding van een aanbieding of prijsopgave is Honeybloom Marketing gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, tot twee weken na ontvangst ervan, in welk geval Honeybloom Marketing niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Afnemer vooruitbetaalde.


2.2 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling bij Honeybloom Marketing via de Website door de afnemer en de aanvaarding en bevestiging van deze bestelling door Honeybloom Marketing per e-mail aan het door de afnemer bij het plaatsen een bestelling aan Honeybloom Marketing opgegeven emailadres. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de afnemer. De afnemer aanvaardt door het plaatsen van een bestelling als hiervoor bedoeld de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.


2.3 Tussen Honeybloom Marketing en de afnemer geldt de inhoud van de geplaatste bestelling door de afnemer zoals deze door Honeybloom Marketing is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling komen voor rekening en risico van de afnemer.


2.4 Behoudens het bepaalde in artikel 1.3, kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden slechts schriftelijk worden overeengekomen in welk deze wijziging of aanvulling, behoudens het bepaalde in artikel 1.3, slechts geldt voor de betreffende overeenkomst.


3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.


3.2 De betaling van de aangeboden digitale producten en online diensten op honeybloom.be geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email geleverd.


3.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat u een definitieve koopovereenkomst aan met Honeybloom Marketing. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op honeybloom.be beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.


3.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten.


4. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid


4.1 Honeybloom Marketing is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.


4.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan honeybloom.be. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.


5. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads


5.1 Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Honeybloom Marketing.


5.2 Op de digitale producten van Honeybloom Marketing berust copyright. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.


5.3 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.


6. Herroepingsrecht


6.1 Bij levering van digitale producten:


Op de digitale producten van Honeybloom Marketing geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Wanneer u tijdens het bestelproces overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze Algemene Voorwaarden ziet u af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U stemt dan namelijk in met directe levering via een downloadlink of onmiddellijke toegang tot het afgeschermde (cursus)deel van honeybloom;


7. Diversen


7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Honeybloom Marketing vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.


7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.


7.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in België.